INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť POSILA s. r. o., so sídlom Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji, IČO: 50 435 949, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 113218/B (ďalej len „POSILA“).

Prostredníctvom webovej stránky www.predmetynapotlac.sk  spoločnosť POSILA nerealizuje maloobchodný predaj a svoje produkty predáva len podnikateľským subjektom v rámci veľkoobchodného predaja spôsobom podľa všeobecných obchodných podmienok.

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Pokiaľ ste fyzická osoba – podnikateľ, spoločnosť POSILA o Vás spracúva:

 • kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • fakturačné údaje (meno, priezvisko, adresa)
 • údaje na doručenie (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo)
 • údaje pre registráciu na stránke predmetynapotlac.sk a prihlasovacie údaje (e-mail, heslo, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo)

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, spoločnosť POSILA o Vás spracúva:

 • Vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, Vaša adresa (ak ju uvediete namiesto sídla spoločnosti), telefónne číslo, e-mailová adresa), ktoré prípadne môžu byť aj súčasťou fakturačných údajov a údajov na doručenie,
 • údaje pre registráciu na stránke predmetynapotlac.sk a prihlasovacie údaje (e-mail, heslo, meno, priezvisko, adresa (ak uvediete Vašu adresu namiesto sídla spoločnosti), telefónne číslo).

Spoločnosť získava Vaše osobné údaje výlučne prostredníctvom zaslaných objednávok/dopytov prostredníctvom webovej stránky www.predmetynapotlac.sk alebo prostredníctvom Vašej registrácie na danej webovej stránke za účelom zriadenia zákazníckeho konta alebo inak v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti POSILA.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – podnikateľ, účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, Vaša identifikácia ako zákazníka, potvrdenie objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, uzatvorenie zmluvy, jej plnenie a vystavenie daňového dokladu – faktúry, vrátane účelu plnenia povinnosti spoločnosti POSILA riadne viesť účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je komunikácia medzi spoločnosťou POSILA a zákazníkom spoločnosti POSILA, v mene ktorého vystupujete za účelom riadneho plnenia objednávky, a teda zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou POSILA a zákazníkom spoločnosti POSILA, ktorým je podnikateľský subjekt, v mene ktorej vystupujete. Keďže Vaše meno a priezvisko uvádzame aj na vystavenom daňovom doklade – faktúre, účelom spracúvania Vašich osobných údajov je aj plnenie povinnosti spoločnosti POSILA riadne viesť účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy a článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti.

__________________________________________________________________________________

Bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, spoločnosť POSILA používa Vaše osobné údaje – e-mailovú adresu na marketingové účely (zasielanie noviniek a newsletterov) len v prípade, ak jej na to dáte svoj súhlas. V takom prípade spoločnosť POSILA spracúva Vaše osobné údaje na základe právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – Vášho súhlasu.

Bez ohľadu na to, či ste fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, vyššie uvedené osobné údaje môže spoločnosť POSILA spracúvať aj za účelom vedenia Vášho zákazníckeho konta, resp. zákazníckeho konta zákazníka – podnikateľského subjektu.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť najmä nasledovné subjekty:

 • subjekty zabezpečujúce servis serverov POSILA;
 • subjekty zabezpečujúce spoločnosti POSILA účtovnícke služby a vedenie účtovníctva;
 • Slovenská pošta, a.s., IČO: 36 631 124, so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 banská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vl.č.: 803/S, prípadne kuriérske spoločnosti zabezpečujúce doručovanie zásielok;
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na poskytnutie týchto údajov bude spoločnosť POSILA vyzvaná alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia jej právneho nároku.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – podnikateľ, Vaše osobné údaje budú uchovávané:

 • po dobu trvania zmluvy, a teda po dobu nevyhnutnú na účely prijatia a vybavenia Vašej objednávky, vybavenia prípadnej reklamácie a po dobu možného uplatnenia akýchkoľvek práv a nárokov zo zmluvy vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov a po dobu, ktorá spoločnosti POSILA vyplýva z osobitných daňových právnych predpisov, predpisov účtovníctva a predpisov upravujúcich archiváciu dokumentov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach a pod.);
 • po dobu trvania Vašej registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke predmetynapotlac.sk, ktoré prevádzkuje spoločnosť POSILA;
 • po dobu trvania Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania marketingových ponúk.

Zánikom Vašej registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk a/alebo odvolaním súhlasu nezaniká oprávnenie spoločnosti POSILA spracúvať Vaše osobné údaje za iným účelom špecifikovaným v tomto poučení a po dobu zodpovedajúcu danému účelu spracúvania.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, Vaše osobné údaje budú uchovávané:

 • po dobu trvania zmluvy, a teda po dobu nevyhnutnú na účely prijatia a vybavenia objednávky, vybavenia prípadnej reklamácie a po dobu možného uplatnenia akýchkoľvek práv a nárokov zo zmluvy vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, a po dobu, ktorá spoločnosti POSILA vyplýva z osobitných daňových právnych predpisov, predpisov účtovníctva a predpisov upravujúcich archiváciu dokumentov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach a pod.), a to bez ohľadu na to, či budete aj naďalej komunikovať za zákazníka spoločnosti POSILA alebo nie;
 • po dobu trvania registrácie zákazníka spoločnosti POSILA a jeho zákazníckeho konta, v ktorom sú uvedené Vaše osobné údaje, resp. po dobu, kým nebudú tieto Vaše osobné údaje nahradené inými osobnými údajmi inej osoby, ktorá bude oprávnená komunikovať v mene zákazníka spoločnosti POSILA;
 • po dobu trvania Vami udeleného súhlasu za účelom zasielania marketingových ponúk.

Zánikom registrácie a zákazníckeho konta na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk a/alebo odvolaním súhlasu nezaniká oprávnenie spoločnosti POSILA spracúvať Vaše osobné údaje za iným účelom špecifikovaným v tomto poučení a po dobu zodpovedajúcu danému účelu spracúvania.

Ukončením Vašej spolupráce so zákazníkom spoločnosti POSILA Vás už spoločnosť POSILA nebude kontaktovať ohľadom plnenia zmluvy uzatvorenej so zákazníkom a ani ohľadom iných záležitostí spoločnosti POSILA – e-mailovú komunikáciu s Vami si však spoločnosť POSILA uchová pre prípad potenciálnych reklamácií alebo iných plnení a nárokov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej so zákazníkom spoločnosti POSILA, za ktorého ste so spoločnosťou POSILA komunikovali, a to po dobu špecifikovanú v predchádzajúcich odsekoch. Rovnako sa Vaše osobné údaje budú naďalej nachádzať v účtovnej dokumentácii spoločnosti POSILA, a to rovnako po dobu uvedenú vyššie v predchádzajúcich odsekoch.

MOŽNOSŤ ODVOLAŤ SÚHLAS

Pokiaľ ste spoločnosti POSILA udelili súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania marketingových ponúk, môžete tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť svojich osobných údajov. Tieto Vaše práva sú upravené v článkoch 15 až 21 Nariadenia GDPR.

Ak chcete vedieť viac, môžete si uvedené pozrieť priamo v Nariadení GDPR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf).

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, môžete samozrejme spoločnosť POSILA kontaktovať alebo máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste fyzická osoba – podnikateľ, Vaše osobné údaje spoločnosť POSILA nevyhnutne potrebuje pre účely predzmluvných vzťahov, ako aj pre uzavretie zmluvy (objednávky). Bez ich poskytnutia s Vami spoločnosť POSILA nevie ako so zákazníkom uzavrieť zmluvu, a teda Vám ani nevie doručiť tovar a ani s Vami komunikovať. Rovnako spoločnosť POSILA následne po uzatvorení zmluvy potrebuje Vaše osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, a to najmä povinnosti vedenia účtovníctva a archivovania dokumentácie vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov.

Samozrejme, je Vašim dobrovoľným rozhodnutím, či chcete so spoločnosťou POSILA uzavrieť zmluvu alebo nie. Bez uzavretia zmluvy Vám však spoločnosť POSILA nevie dodať žiaden tovar.

V prípade, ak chcete byť na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk registrovaný, aby ste mali lepší prehľad o svojich objednávkach a nemuseli pri ďalších objednávkach opakovane vypĺňať objednávkový formulár, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti POSILA poskytli Vaše osobné údaje. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné realizovať Vašu registráciu a nie je možné zriadiť Vaše zákaznícke konto. To, či využijete možnosť registrovať sa na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk je Vašim dobrovoľným rozhodnutím. Objednávku tovaru z webovej stránky www.predmetynapotlac.sk môžete realizovať aj bez registrácie a zriadenia zákazníckeho konta.

V prípade, ak chcete dostávať marketingové ponuky spoločnosti POSILA, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti POSILA poskytli svoje osobné údaje, avšak je len na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či sa rozhodnete pre tento účel spoločnosti POSILA svoje osobné údaje dať alebo nie. Rovnako, objednávku tovaru z webovej stránky www.predmetynapotlac.sk môžete urobiť aj v prípade, ak nedáte spoločnosti POSILA súhlas na to, aby Vám zasielala svoje marketingové ponuky.

Pokiaľ ste fyzická osoba – zamestnanec alebo iná poverená osoba nášho zákazníka – podnikateľského subjektu, Vaše osobné údaje musí spoločnosť POSILA spracúvať za účelom odoslania a prijatia objednávky a plnenia zmluvnej spolupráce so zákazníkom spoločnosti POSILA, v mene ktorého vystupujete a komunikujete so spoločnosťou POSILA. Rovnako spoločnosť POSILA následne po uzatvorení zmluvy potrebuje Vaše osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, a to najmä povinnosti vedenia účtovníctva a archivovania dokumentácie vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov, keďže je v rámci daňových dokladov – faktúr uvedené Vaše meno a priezvisko.

V prípade, ak chcete byť na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk registrovaný, resp. chcete registrovať spoločnosť – podnikateľský subjekt, pre ktorú objednávku vybavujete, aby ste mali lepší prehľad o objednávkach a nemuseli pri ďalších objednávkach opakovane vypĺňať objednávkový formulár, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti POSILA poskytli Vaše osobné údaje. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné realizovať registráciu a nie je možné zriadiť zákaznícke konto. To, či využijete možnosť registrovať spoločnosť, za ktorú vystupujete na webovej stránke www.predmetynapotlac.sk je Vašim dobrovoľným rozhodnutím. Objednávku tovaru z webovej stránky www.predmetynapotlac.sk môžete realizovať aj bez registrácie a zriadenia zákazníckeho konta.

V prípade, ak chcete dostávať marketingové ponuky spoločnosti POSILA, je nevyhnutné, aby ste spoločnosti POSILA poskytli svoje osobné údaje, avšak je len na Vašom dobrovoľnom rozhodnutí, či sa rozhodnete pre tento účel spoločnosti POSILA svoje osobné údaje dať alebo nie. Rovnako, objednávku tovaru z webovej stránky www.predmetynapotlac.sk môžete urobiť aj v prípade, ak nedáte spoločnosti POSILA súhlas na to, aby Vám zasielala svoje marketingové ponuky.

MOŽNOSTI KONTAKTOVANIA SPOLOČNOSTI POSILA

Spoločnosť POSILA je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu určeného spoločnosti doručeného na adresu sídla spoločnosti: Kostolná pri Dunaji 146, 903 01 Kostolná pri Dunaji alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu rychla@posila.sk

V Kostolnej pri Dunaji, dňa 25.05.2018

Váš tím POSILA